Neus Martín Royo

Pintures realistes

General Condicions

CONDICIONS GENERALS PER A LA RESERVA EN LÍNIA DE PRODUCTES ENTRE NEUS MARTIN ROYO I ELS USUARIS (d’ara endavant, “Condicions Generals”)

1. CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

a) Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions comercials sorgides entre NEUS MARTIN ROYO i els Usuaris Particulars (segons aquest terme es defineix en l’Avís Legal) que, a través del lloc web https://martinroyo.com  (d’ara endavant, el “Lloc web”) de titularitat de NEUS MARTIN ROYO, reservin els Productes que ofereixi a cada moment als Usuaris Particulars específicament per a la seva reserva en línia (d’ara endavant, els “Productes”) (d’ara endavant, els “Clients”).

b) Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 3/2014 de 27 de març per al qual es modifica el Text Refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

c) NEUS MARTIN ROYO podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions Generals. Això no obstant, les Condicions Generals aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de la formalització d’aquesta.

d) Els termes i condicions aplicables a la reserva Serveis oferts per NEUS MARTIN ROYO a través del seu Lloc web https://martinroyo.com  seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals i que es detallaran en el Lloc web al llarg del procés de reserva en línia. A través de la utilització del Lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per a accedir als diferents Productes oferts en el Lloc web així com formalitzar la reserva d’aquests.

e) El Client accepta sense cap reserva les Condicions Generals de Contractació en formular la reserva de Productes a NEUS MARTIN ROYO tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar d’aquestes, a més de trobar-se publicades en la pàgina web d’Internet https://https://martinroyo.com , en versió imprimible.

2. IDENTIFICACIÓ DEL L’ESTABLIMENT I DELS CLIENTS

Les dades identificatives de https://martinroyo.com  són els que es detallen a continuació: NEUS MARTIN ROYO, NIF46050606Y, Domicili social Rambla Poblenou, 51, 1-2, 08005-Barcelona, província de Barcelona, España, Adreça electrònica: nmartinroyo@hotmail.com

3. NATURALESA DEL LLOC WEB

a) Per a l’adquisició a distancia de productes, el Client haurà de reunir les següents característiques:

Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat en territori internacional.

En cas de ser una persona física, haurà de ser major d’edat i amb capacitat legal suficient per a realitzar l’adquisició.

En cas de ser una persona jurídica, la persona que efectuï la comanda haurà de ser tenir facultats suficients per a efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

En tot cas, haurà de tenir la consideració de consumidor final, de conformitat amb el que s’estableix pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per a actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del mateix sector que https://martinroyo.com  

b) De conformitat amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels Productes reservats a través del Lloc web.

4. PRODUCTES

a) NEUS MARTIN ROYO publicarà, els Productes que siguin objecte de venta a través del Lloc web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu de compra aplicable.

b) NEUS MARTIN ROYO garanteix que el preu dels Productes serà el vigent el dia de la formalització de la compra amb independència del dia en què es formalitzi l’entrega de la comanda.

c) En cas d’existir ofertes aplicables sobre el preu dels productes, aquestes s’indicaran al costat del preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al Client identificar de manera clara el preu final del servei. En qualsevol cas, s’indicarà el període temporal de validesa de l’oferta.

d) NEUS MARTIN ROYO podrà, de manera unilateral i en qualsevol moment, oferir nous Productes que siguin objecte de compra en el Lloc web així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels productes.

e) Les tarifes establertes en el Lloc web inclouen l’IVA aplicable en cada producte, però no un altre impost que fos aplicable.

f) NEUS MARTIN ROYO garanteix la disponibilitat de tots els productes oferts en el Lloc web.

5. SISTEMA DE COMPRA

Botiga on line: El Client ha de seleccionar el producte que ha escollit i la quantitat del mateix. Aquesta operació ha de visualitzar-la en la pàgina de pagament i omplir la informació sol·licitada. El procediment de compra serà en idioma espanyol.

6. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

a) El Client podrà sol·licitar una factura en format digital i podrà sol·licitar, en el cas que així ho desitgi, l’enviament de la corresponent factura en format paper sense càrrec addicional. L’enviament de la mateixa es remetrà a l’adreça de correu electrònic degudament indicada pel Client.

b) De conformitat amb el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de les factures per part de NEUS MARTIN ROYO serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi realitzat la compra per part del Client.

c) El pagament de les comandes haurà de realitzar-se mitjançant Stripe.

7. ENTREGA

L’enviament es durà a terme a nivell internacional. Els productes seran entregats al domicili designat per l’Usuari en el procés de compra, mitjançant l’empresa de missatgeria Mail Boxes ETC.

No es generarà cap tipus de responsabilitat per NEUS MARTIN ROYO en els supòsit en que el retràs sigui imputable al Comprador, és a dir, en el cas d’absència  del destinatari en el moment de l’entrega del Producte i en cas d’error per part de l’Usuari en la tramitació de la comanda.

Els detalls i cost del transport es detallarà en el procés de tramitació de la comanda. No obstant, els enviaments nacionals espanyols seran gratuïts; en cas d’enviament internacional, es detallaran les despeses de transport per correu electrònic.

8. DRET DE DESISTIMENT DE COMANDES

En els productes oferts en aquest lloc web, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per a desistir de la contractació realitzada. El termini de 14 dies computarà des del lliurament del producte a través de l’empresa de missatgeria.

El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra; es procedirà al reemborsament íntegre, a excepció de si l’Usuari ha contractat com extra una modalitat d’enviament urgent. És condició indispensable que el producte es trobi en perfectes condicions; en cas contrari, no procedirà el dret de desistiment esmentat.

Les despeses del dret de desistiment seran a càrrec de Neus Martin.

Per a exercitar aquest dret de desistiment al qual s’ha fet referència i quan aquest procedeixi, l’Usuari haurà dé notificar la seva decisió amb una manifestació expressa i clara a l’empresa, dins del termini establert a aquest efecte, per correu electrònic o postal, o amb el formulari que es facilita aquí:

A l’atenció de NEUS MARTIN ROYO, Domicili social Rambla Poblenou, 51, 1-2, 08005-Barcelona, província de Barcelona, Espanya, Adreça electrònica: nmartinroyo@hotmail.com

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/del nostre (*) producte/s (*)

• Nom del producte (*):

______________________________________________

• Comanda  (*): __ / __ / ____

• Rebut (*):__ / __ / ____

• Nom:

______________________________________________________________

(nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris).

• Domicili:

_____________________________________________________________

(domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris).

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

(només si el present formulari es presenta en paper).

Data: __ / __ / ____

* Esborrar el que no procedeixi

Pel compliment del termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa al seu exercici s’enviï abans del termini de 14 dies naturals des de que es rep el producte.

En cas de productes personalitzats, el dret de desistiment desapareix, i l’Usuari coneix i accepta aquesta en el moment de realitzar la compra corresponent (article 103 lletra c  del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

NEUS MARTIN ROYO  es reserva el dret a rebutjat  l’exercici del dret de desistiment sol·licitat fora del termini fixat (termini no superior a 14 dies naturals) o articles que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebudes.

No s’accepten canvis ni devolucions més enllà dels termes previstos en el present apartat.

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Consultar la Política de Privacitat.

10. COMUNICACIONS.

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre NEUS MARTIN ROYO i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a NEUS MARTIN ROYO mitjançant correu electrònic enviat un missatge a nmartinroyo@hotmail.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a NEUS MARTIN ROYO C/ Carrer del Mig, 36, 08279-Avinyó, Província de Barcelona.

11. ATENCIÓ Al CLIENT.

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al client a través de correu electrònic nmartinroyo@hotmail.com

12. PERFECCIÓ DELS CONTRACTES.

La validesa dels contractes subscrits per via telemàtica queda emparada per l’article 23, apartats 1 i 3, de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic: “Els contractes subscrits per via electrònica tindran la mateixa validesa i produiran tots els efectes de l’Ordenament Jurídic Civil i Mercantil.”

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d’Acceptació i Lectura d’aquestes condicions i després d’haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor de la web https://martinroyo.com  o també pel dipòsit o remissió d’aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional en les oficines de la seu.

Després d’aquesta acceptació, el client rebrà notificació de https://martinroyo.com  remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic que va proporcionar en la fase de Registre. Aquest correu electrònic serà remès en un termini de 24 hores i mostrarà la informació relativa al seu registre i la modalitat de la contractació seleccionada amb les condicions específiques que apliquin a cada modalitat a cada moment i que s’accepten juntament amb aquestes condicions generals en l’instant de la contractació. No obstant això i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, la recepció d’aquest correu electrònic pot no tenir lloc per causes tècniques alienes al control de https://martinroyo.com . En aquests casos el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per a fer efectiva la reserva.

El client està d’acord que no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació del contracte quan aquest s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent, tal com estableix l’article 28.3 b) de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com el que s’estableix en l’RD 1906/1999. Les parts accepten equiparar jurídicament la signatura autògrafa del client a la realitzada mitjançant qualsevol mena de claus, codis o elements de seguretat identificatius. Sense perjudici de l’anterior, NEUS MARTIN ROYO podrà exigir quan ho consideri necessari confirmació per escrit.

13. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol disposició del contracte actual esdevé il·legal, mancat de validesa o per alguna raó és inaplicable, aquesta il·legalitat, inaplicabilitat o absència de validesa quedarà limitada exclusivament a aquesta disposició i no afectarà la validesa ni a l’aplicabilitat de les altres disposicions.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR.

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per les lleis d’Espanya i, en la màxima mesura permesa per la llei, se sotmetran als Tribunals de Barcelona.